ප්‍රකාශනයේ ව්‍යාජ අනුකරණයන්: ප්‍රවේසම් වන්න !

ප්‍රකාශනයේ ව්‍යාජ අනුකරණයන්: ප්‍රවේසම් වන්න !

research publications

ව්‍යාජ අනුකරණ වලට නොරැවටෙන්න!

අන් ක්ෂෙත්‍ර වල මෙන්ම පර්යේෂණ ක්ෂෙත්‍රයේ වුවද, විවිධ ව්‍යාජ ප්‍රකාශකයන් බහුල බැවින් නිසියාකාරව නිවැරදිව පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් ප්‍රකාශයට පත්කර ගැනිම පර්යේෂකයන්ට අභියෝගයක් වී ඇත. මේ ව්‍යාජ ප්‍රකාශකයන් open access journal ලෙස පෙනීසිට කතෘගෙන් ඉහල මිල ගනන් අයකොට පර්යේෂණ පත්‍රිකා ප්‍රකාශයට පත් කරයි. ඒ සඳහා සංස්කරණය ගාස්තු වලට අමතරව පුනරීක්ෂණ ගාස්තු එකතු කර ඇතිමුත් ඒ කිසිම දෙයක් නොකර එම පත්‍රිකා එලෙසින්ම ප්‍රකාශයට පත් කරයි. එහිදි කතෘ විසින් ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම ප්‍රකාශනයක් ප්‍රකාශනය කලහැකිමුත් high indexing journal තුල ප්‍රකාශයට පත් වෙන පත්‍රිකා වලට වඩා තත්වයෙන් බාල මෙන්ම මෙම ව්‍යාජ ප්‍රකාශන වලට අනුමැතියක් පර්යේෂණ ක්ෂෙත්‍රයේ නැත.

ප්‍රමිතියකින් සහිත ප්‍රකාශයන් විසින් ඉහත සඳහන් කල සංස්කරණ, පුනරීක්ෂණ හා නිරික්ෂණ කටයුතු එලෙසින්ම පවත්වා ගන්නා බැවින් දීර්ඝ කාලයක් වැයවේ. මෙහිදි open acccess journal එකක් හරහා ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් එය කියවීමට හැකියාවක් ලබා දෙයි. නමුත් close access journal එකක් හරහා ඒ අදාල ප්‍රකාශකයන් හා සම්බන්ධ සිමිත පිරිසක් වන සාමාජිකයන්ට පමනක් එය කියවා දැනුම ලබාගත හැකිය. මේ නිසා open access journal වලට ඉහල ඉල්ලුමක් පවති. එය ප්‍රයෝජනයට ගෙන ව්‍යාජ ප්‍රකාශකයෝ පවා තමන්ට ලැබෙන ඕනෑම පත්‍රිකාවක් ප්‍රකාශනයට පත් කිරිමට සැදී පැහැදී සිටියි.

මේ තත්වය මඟහරවා ගනිමින් ප්‍රමිතියක් ඇති ප්‍රකාශයන් හඳුනාගැනීමට කරුණු කිපයක් සැපයීම මේ ලිපියේ අරමුණයි.

  1. ඔබ සහ ඔබේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම අදාල ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධව දන්නෙහිද?
  2. පහසුවෙන් අදාල ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධ කරගත හැකිද?
  3. ප්‍රකාශයන් විසින් ඔවුන් සපයන සේවාවන් පිලිබද පැහැදිලි කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇද්ද?
  4. ගෙවීම් හා ගාස්තු පිලිබද පැහැදිලි කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇද්ද?

ඉහත සඳහන් කිනම් හෝ කරුණක් අපැහැදිලි නම් එය ව්‍යාජ ප්‍රකාශයෙක් වීමට ඇති ප්‍රවනතාව ඉහලය.

ඕනෑම ප්‍රකාශයෙක්ගේ ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරිමට අන්තර්ජාලයේ SJR හෝ DOAJ වෙබ් පිටු මඟින් අදාල විස්තර ලබා ගත හැක. මේ තුලින් ඔබ තෝරාගන්නා ලද ප්‍රකාශන සමාගම විශ්වාසනීය බව ඔබටම තහවුරු කරගත හැක.

සැකසුම
රුක්ෂීලා බංගමුවගේ
Email: ruksheela@tiikm.com